Voorwaarden

De hieronder vermelde regels en voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Hotelgame website en elke bezoeker van de website is gebonden door deze regels en voorwaarden. De bezoeker van de website verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

1. Toegang tot de website
Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door GCCG Gaming & Consultancy B.V. enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

Elke geïnteresseerde persoon mag van deze informatie kennis nemen doch GCCG Gaming & Consultancy B.V. behoudt zich het recht voor om op het tijdstip dat haar passend voorkomt, zonder enige voorafgaande waarschuwing, de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de website te wijzigen, dan wel de gehele website of delen ervan aan een beperking te onderwerpen.

2. Aansprakelijkheid met betrekking tot de weergegeven informatie
Het geheel van informatie zoals aan te treffen op de Hotelgame website in de vorm van teksten, documenten, beelden, databanken of andere, wordt door GCCG Gaming & Consultancy B.V. ter beschikking gesteld zonder dat dit enige garantie of waarborg vanwege GCCG Gaming & Consultancy B.V. inhoudt met betrekking tot beschikbaarheid, leverbaarheid of aangepastheid voor commerciële of particuliere doeleinden.

GCCG Gaming & Consultancy B.V. treft dan ook geen enkele aansprakelijkheid betreffende uit het gebruik van de teksten, documenten, beelden of andere informatie van deze website, noch betreffende de uitvoering.

3. Aanwezige links
Teneinde het bezoek van de website van GCCG Gaming & Consultancy B.V. voor de gebruiker te vergemakkelijken, werden links naar websites van derden aangebracht.

De bezoeker is vrij in het al dan niet aanwenden van deze links.

Enige schade voortkomend uit het aanwenden van de voorgestelde links valt dan ook buiten elke aansprakelijkheid van GCCG Gaming & Consultancy B.V. nu deze geen enkele garantie verstrekt met betrekking tot het gebruik van deze sites van derden dan wel betreffende de informatie welke op deze sites wordt verstrekt.

De gebruiker van de website die vaststelt dat een op de website aanwezige link incorrect zou zijn of niet zou functioneren, mag hiervan ten allen tijde melding maken aan GCCG Gaming & Consultancy B.V..

GCCG Gaming & Consultancy B.V. behoudt zich het recht voor om ten allen tijde nieuwe links aan te brengen of bestaande links te verwijderen.

4. Bescherming van intellectuele rechten
Het logo, evenals de merknaam van Hotelgame en de bedrijfsnaam van GCCG Gaming & Consultancy B.V. behoren tot diens eigen auteursrecht en mogen onder geen beding worden gereproduceerd of weergegeven zonder toestemming van GCCG Gaming & Consultancy B.V..

De aanwezigheid van andere handelsnamen of merknamen of de website van GCCG Gaming & Consultancy B.V., geschiedt na uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden daarop.

GCCG Gaming & Consultancy B.V. draagt niettemin geen enkele aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van informatie op haar website die mogelijks een inbreuk zouden plegen op intellectuele rechten van derden.

Partijen die menen dat hun intellectuele rechten werden geschonden door een niet toegelaten gebruik van hun werk op de website van GCCG Gaming & Consultancy B.V., worden vriendelijk uitgenodigd hiervan ten spoedigste GCCG Gaming & Consultancy B.V. in kennis te stellen, welke alsdan het nodige zal doen om het inbreukmakend materiaal minstens tijdelijk van de website te verwijderen.

5. Privacy Policy
Teneinde de verstrekking van informatie, tools en templates door GCCG Gaming & Consultancy B.V. aan de bezoeker van de website mogelijk te maken, zal de gebruiker mogelijks gevraagd worden om persoonlijke gegevens mee te delen zoals naam, e-mailadres en organisatie waardoor de gebruiker geïdentificeerd wordt.

GCCG Gaming & Consultancy B.V. heeft deze informatie nodig teneinde haar diensten te kunnen verbeteren of vragen tot informatie te kunnen beantwoorden.

GCCG Gaming & Consultancy B.V. eerbiedigt de privacy van deze persoonlijke informatie en heeft voldoende veiligheden ingebouwd om deze informatie te beschermen.

Meer informatie omtrent deze Voorwaarden kan u verkrijgen op het volgende E-mail adres: info@hotelgame.eu